Balloo

Geschiedenis en omgeving van Balloo

Balloo is een eeuwenoud esdorp waar het verleden zo zijn sporen heeft nagelaten. In de omgeving vinden we vele sporen van volken die hier duizenden jaren geleden leefden: het hunebed, grafheuvels en kleine omwalde akkertjes, de celtic fields. Waarschijnlijk is er al voor het jaar 1000 sprake van permanente bewoning, getuige een aantal archeologische vondsten aan de noordzijde van het brinkje.
De bebouwing is gesitueerd in een karakteristieke ringvorm, met uitlopers langs wegen in de richting van de omliggende dorpen.
De naam van het dorp wordt, voor zover nu bekend is, voor het eerst genoemd rond 1300, als Banlo. Deze naam is een samentrekking van de Middelnederlandse woorden ban en loo, en betekent waarschijnlijk iets als ‘het bos waar recht gesproken wordt’. Het is namelijk bekend dat Balloo één van de vergaderplaatsen was van de Etstoel, het hoogste rechtscollege in Middeleeuws Drenthe.

Balloërveld met karrensporen

Dat Balloo en omgeving rijk zijn aan natuurschoon, zal niemand ontgaan. We wonen midden in het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa, samen met het Limburgse Geuldal uitgeroepen tot mooiste landschap van Nederland (Stichting Natuur & Milieu, 2005, 5 sterren).Balloo is van oorsprong een agrarisch dorp, en tot ver in de twintigste eeuw was het gros van de bevolking verbonden aan de landbouw, direct of indirect via de ambachten. Schaalvergroting en nieuwe kansen buiten deze agrarische samenleving hebben ertoe geleid dat er nu nog maar een paar boerenbedrijven over zijn. In het omliggende landschap vinden we nog wel de drie elementen terug die eeuwenlang het landbouwsysteem hebben bepaald, namelijk de essen, beekdalen en heidevelden. Het gebied dat oorspronkelijk bij de marke van Balloo hoort strekt zich uit tussen de beekdalen van het Deurzer- en Lonerdiepje en het Rolderdiepje. Grote delen hiervan waren gemeenschappelijk bezit. Langs deze grenzen lagen de natte graslanden, die werden gebruikt om het vee te laten weiden en om te hooien. Het grootste deel van het gemeenschappelijk grondgebied bestond uit het veld, ook wel de woeste gronden, waar het vee graasde. Om gewassen te kunnen verbouwen werden delen van het veld gemeenschappelijk ontgonnen en later onderling verdeeld in smalle stroken. Deze ontginningen zijn uitgegroeid tot de Noorder- en Zuideresch, in de loop der eeuwen opgehoogd door het opbrengen van (schapen)mest, vermengd met heideplaggen.

Het natuurgebied Kampsheide is in 1948 de eerste aankoop geweest van Stichting Het Drentsche Landschap. Het bestaat uit de voormalige landerijen van boerderij Kamps: een oude, op zichzelf staande boerenhoeve. De boerderij zelf bevat gebinten die al in 1588 gekapt zijn, en is in 2003 gerenoveerd. Het natuurgebiedje is samen met het beekdal en het dorp een stukje karakteristiek Drenthe in het klein.
Het Balloërveld is een 367 hectare groot heidegebied en is bewaard gebleven doordat het in 1916 werd toegewezen als militair oefenterrein, en niet kon worden ontgonnen tot landbouwgebied. In 2006 is het cultureel-historisch waardevolle gebied overgedragen aan Staatsbosbeheer, die het gaat integreren in het Beek- en Esdorpenlandschap. ED

Bronnen: Girbe Buist, Balloo, het mag mij nog heugen, Stichting Het Drentse Boek, 1989 & Theo Spek, Het Drentse Esdorpenlandschap; Een historisch-geografische studie (deel I), Stichting Matrijs, 2005